Wykonanie instalacji gazowej w domu jednorodzinnym wiąże się z pewnymi zasadami, od których nie ma odstępstw, dlatego montaż instalacji wygląda bardzo podobnie. Chodzi tu oczywiście o bezpieczeństwo użytkowania oraz montaż instalacji bezawaryjnej. Budowę instalacji gazowej powinno poprzedzać uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz wykonanie projektu instalacji przez osobę do tego uprawnioną. Ale wszystko po kolei.

Fot. Flickr.com CC 2.0 Federico Cardoner

Projekt instalacji gazowej

Na początku należy zwrócić się do dostawcy gazu o pozwolenie na przyłącze do sieci gazowej. Następnie należy złożyć wniosek określający warunki przyłączenia oraz dostarczyć mapę z zaznaczoną lokalizacją szafki gazowej, w skali 1:500 lub 1:1000. Należy dołączyć również oświadczenie o prawie własności, pozytywną opinię kominiarską oraz kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do wykorzystania budynku. Na dokument zwrotny czeka się najczęściej 14 dni. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymujemy dokument „Warunki techniczne przyłączenia”.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Dopiero po złożeniu takiego wniosku można przygotować projekt przyłącza gazowego oraz złożyć zgłoszenie budowlane do właściwego organu, (np. starostwa). Zakład gazowy powinien rozpatrzyć wniosek w przeciągu 30 dni. Wykonaniem projektu może zająć się jedynie osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia. Cena projektu waha się w granicach 500 – 1200 zł.

Wykonanie instalacji gazowej

Przyłącze gazowe należy prowadzić najkrótszą i najprostszą drogą – prostopadle do granicy działki tak, aby zostawić bezpieczne odstępy od elementów uzbrojenia działki. Przy wykonywaniu instalacji należy pamiętać o prowadzaniu dziennika budowy. Pracę powinna wykonywać osoba posiadająca do tego uprawnienia. Na końcu należy przeprowadzić próbę szczelności, w obecności kierownika budowy oraz odbiorcy gazu. Koszt instalacji zależy od regionu, zastosowanych materiałów oraz wyceny projektu, dlatego bardzo trudno go oszacować.

Instalacja gazowa w domu to układ przewodów oraz urządzeń prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Instalacja składa się z kurka głównego, szafki gazowej z gazomierzem, przyłącza (poprowadzonego od gazociągu), pionu i przewodów użytkowych (skierowanych do urządzeń gazowych).

Umowa z dostawcą gazu

Jeśli instalacja jest już zamontowana czas na podpisanie umowy z dostawcą gazu. Wniosek można podpisać osobiście, wysłać go pocztą lub pocztą elektroniczną. Po podpisaniu umowy zostaje zamontowany gazomierz. Dostawca określa również termin rozpoczęcia dostawy gazu.

Uruchomienie dostaw gazu

Uruchomienie dostaw gazu to już tylko formalność. Ten etap musi poprzedzać okazanie dokumentów wykonawczych (projektu instalacji), protokołu odbioru technicznego, protokołu odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i kominiarskich, pozwolenia na użytkowanie instalacji oraz oświadczenia kierownika budowy o potwierdzeniu prac w pełni zgodnych z projektem – mówi specjalista z Steel and Constructions  SANDC.

O ile instalacja jest wykonana prawidłowo, to nie ma najmniejszej możliwości powstania realnego zagrożenia wybuchu gazu. Dobrym pomysłem jest jednak wyposażenie domu w detektor gazu, ponieważ gaz jest bezwonny i trudno wyczuć jego ulatnianie się. Detektor to gwarancja bezpieczeństwa.

VN:D [1.9.22_1171]
Oceny: 10.0/10 (1 głos )
VN:D [1.9.22_1171]
Oceń: +1 (z 1 głos)